fri

Vi har nått vägens ände på nuvarande samhällssystem. Ett samhällssystem som har varit mycket dåligt grundat från början. Ett samhällssystem som bygger på egennytta, lögner, desinformation, spionage, massövervakning, girighet, vinstmaximering, omfattande krig, falsk flagg operationer, polarisering, massflykt/massinvandring och att systematiskt få den stora massan blind inför det faktumet att den är grundlurad.

Med tanke på hur samhällsystemet ser ut i grunden – hade det inte kunnat bli på något annat sätt. Vi befinner oss i en brytningstid – till följd av att nuvarande samhällssystem totalt har havererat.

Till följd av att man 1971 avskaffade guldmyntfoten – började man trycka enorma mängder med pengar som saknar reella värden. Idag består pengar (det allmänna betalningsmedlet) av skulder. På grund av att skuldsättningen totalt har havererat – har man varit tvingad att få till stånd stora flöden av massinvandring. Det beror på att pengar behöver cirkulera i samhället. Det vill säga – all massinvandring är kontrollerad och styrd på grund av vårt rådande banksystem av att pengar är skulder. Till följd av detta har vi i Sverige fått ökad otrygghet i form av ökad kriminalitet. Detta är ett naturligt steg av att samhällsystemet nu slits sönder – och ersätts.

Många – allt för många – vill skuldbelägga invandrare – men i själva verket är det en systemfråga – eftersom det är banksystemet tillsammans med det politiska systemet som har havererat. Man har använt massinvandringen som konstgjord andning på ett havererat ekonomiskt och politiskt system. Man använder även massinvandringen till polarisering.

Istället för att förklara detta för medborgare – för invandrare så väl som infödda svenskar – verkar man i Borås tro att man ska ta en uppfostrande roll för att få bukt på otryggheten och den växande kriminaliteten i samhället. Behövs det ett mer tydligt bevis på att vi har nått botten?

Absolut ingenting kommer förändras av att man sparkar ut alla invandrare – eftersom det är rådande samhällssystem tillsammans med banksystemet som utgör det grundläggande problemet i vårt samhälle. Vi hade aldrig haft massinvandring eller den omfattande polarisering tillika splittringspolitik vi idag har om det inte var för rådande smahällssystem.

Så här skriver Borås stad på sin hemsida – för att visa att man vidtagit åtgärder mot våld. Man har även i staden en egen definition på vad man anser vara våld. Det kan som sagt omöjligt bli mer tragiskt än så här:

Tre förändringsfaktorer mot våld

I det våldspreventiva arbetet utgår vi ifrån tre förändringsfaktorer. Allt material och alla utbildningar vi håller utgår ifrån de tre principerna:

  • Öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld.
  • Öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld.
  • Öka kunskapen om och träna på att vara en aktiv åskådare som agerar mot lindrigt våld..

Sambandet mellan lindrigt och grovt våld

Den första förändringsfaktorn handlar om att förstå sambandet mellan lindrigt och grovt våld. För att förstå detta måste vi först lära oss om vad våld är.

Per Isdal, en norsk psykolog med stor erfarenhet av att möta med män med våldsproblem, beskriver våld såhär: ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”.

Citatet visar att det är den som blivit utsatt för våld som bestämmer om det är våld eller inte. Men om en person ofta blir utsatt för våld blir våldet normaliserat och känns som en del av vardagen. Därför måste många vet hur våld ser ut och kunna agera mot det.

Borås definition om våld

Borås har en bred definition av våld. Våld är inte bara slag och sparkar utan även elaka kommentarer, taskiga skämt, kränkande blickar, nedvärderande bilder, hot och även rasistiska, sexistiska eller funkofobiska skämt.

För att förstå hur lindrigt våld hänger ihop med grovt våld använder vi en modell som kallas för Våldspyramiden. Den ser ut så här: (illustration som visar våldspyramiden)

Våldspyramiden har fem olika nivåer, som i bilden är markerade med olika färger. Den högsta nivån är mord, den lägsta är bland annat himla med ögonen och kränkande kommentarer.

Våldspyramidens uppbyggnad

Våldspyramiden visar hur det grova våldet, längst upp i pyramiden, har låg förekomst men högt erkännande. Många skulle säga att misshandel, övergrepp och våldtäkt är tydliga exempel på våld men det grova våldet händer inte lika ofta som det lindriga våldet.

Det lindriga våldet, längst ner i våldspyramiden, har hög förekomst men lågt erkännande. Väldigt få skulle beskriva kränkande skämt eller att himla med ögonen som våld.

För att förhindra det grova våldet att hända måste vi agera tidigt, mot det lindriga våldet. Tänk på det lindriga våldet som en vattenkran och det grova våldet är vattnet som rinner ut kranen. Ju mer vi öppnar kranen och tillåter lindriga former av våld desto mer grovt våld kommer kunna hända. Därför måste vi agera tidigt!

Destruktiva könsnormer och våld

Ju större ojämlikhet det finns i ett samhälle, desto mer våld. Och även tvärtom, ju mer jämlikhet, desto mindre våld. Därför är en viktig del i det våldspreventiva arbetet att prata om och uppmärksamma normer och förväntningar som skapar ojämlikhet som i sin tur leder till våld.

Statistik från Brottsförebyggande rådet (2019) visar att män är överrepresenterade när det gäller grova våldsbrott, men att män är rädda för att bli utsatta för våld av andra män.
Kvinnor blir mer utsatta för våld i hemmet av någon som de känner. Vi måste därför börja prata om machokultur och vilka förväntningar som samhället har på oss utifrån vårt kön och genus.

Killar växer ofta upp med en förväntan på sig att vara starka, inte visa känslor, inte prata om känslor och ta plats. Det kan i förlängningen leda till att lättare ta till våld eftersom killar ofta inte övas i att prata med varandra om jobbiga saker.
Tjejer växer upp med en förväntan om att vara till lags, inte ta stor plats och inte säga emot. Personer som har transerfarenhet eller är icke-binära allt långt mer utsatta för våld mer än andra. Det gäller även personer med normbrytande funktionalitet. Därför måste vi prata om hur vi kan skapa ett mer jämlikt samhälle där alla får ta plats och kunna vara sig själva.

REDAKTIONEN

Relaterat

Bladets framtidsvision för Sverige – ett land i förändring för alltid

Norsk polis: tre faktorer till varför Sverige har grövre kriminalitet

Man åtalas för att ha försökt driva in pengar till PKK

Invandringen fyller inget syfte – EU lägger om invandringspolitiken

Tidöpartierna skärper kraven på medborgarskap

Regeringen: Sverige ska ha EU:s stramaste migrationspolitik

Advokatsamfundet ifrågasätter hårdare tag mot gängkriminalitet

PKK:s aktivitet i Sverige är omfattande – kopplas till gängkriminalitet

Invandringens syften är ekonomi och polarisering – svenska myndigheter VILL ha konflikter

Åklagare: lönsamt att begå brott i Sverige – finansieras av staten?