uppdateras

Riksdagen antog i onsdags ett grundlagsförändringsförslag från regeringen som innebär att medier och journalister som röjer hemliga uppgifter om svenska samarbetsländer kan straffas för utlandsspioneri. Samtliga partier förutom Vänsterpartiet röstade för förslaget.

Bland annat innebär förslaget att utlandsspioneri ska kriminaliseras som tryck- och yttrandefrihetsbrott.

Regeringen skriver att det handlar om att göra det straffbart att “obehörigen röja hemliga uppgifter som förekommer inom Sveriges internationella samarbeten och som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation”.

Vidare innebär förslaget att utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift med grund i utlandsspioneri införs som meddelar- och anskaffarbrott i grundlagarna.

Lagförslaget har kritiserats, bland annat av branschorganisationen Utgivarna och av yttrandefrihetsexperten Nils Funcke. Funcke och Ingemar Folke säger att det rör sig om “långtgående ingrepp i yttrandefriheten”, då det också begränsar journalister i deras tjänsteutövning, och att man har hastat igenom förslaget – trots att grundlagsförändringar i vanliga fall föregås av beredning inom en parlamentariskt sammansatt kommitté.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2023.

För att ändra en grundlag – krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls val till riksdagen mellan de två besluten. Det första beslutet innebär att grundlagsförslaget antas som vilande. Genom det andra beslutet antas grundlagsförslaget slutligt.

Redaktionen

Relaterat
Disney som oberoende regering i Orlando i 55 år har fått ett slut

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige