uppdateras

Den mänskliga sexualiteten bygger på integritet, det vill säga att bejaka sig själv inifrån och att se till samt beakta sina behov. Att ha integritet handlar därför bland annat om att ha principer, om att ha självrespekt, vilket betyder att visa att man respekterar sig i själv i förhållande till andra. Helt enkelt att man värdesätter och är mån om sig själv. Den systematiska hjärntvätten av den svenska befolkningen har föranlett att svenskarnas integritet har förorsakats till att svenskar har blivit själsligt fattiga människor.

Att leva i ett system, som uppmuntrar människor till att kontinuerligt sträva efter mer; tjäna mer, konsumera mer, vara snyggare, äta mer, nyare bil, nyare telefon och låna/spela/vinna mer pengar, skapar människor som inte bara är ytliga, men som kommer att basera sin identitet utifrån vad man äger och har samt vem man umgås med. En ständig jakt efter lycka, men i landet Sverige förs ingen diskussion om att den som är genuint lycklig, har ingen anledning att söka lycka. Det gör att vi strävar efter ett materiellt överflöd som inte är hälsosamt, eftersom den som söker lycka i materialism, kommer tvingas inse att lyckan inte mäts i vad man har för telefon, eller vad man kör för typ av bil.  Ty en människa som har sålt sin själ fullt ut till den valutaregim vi alla lever och verkar inom, är själsligt en mycket fattig människa.

Att konsumera relationer – handlar enbart om att tillfredsställa inre behov av bekräftelse. Men den sanna bekräftelsen och därmed egenvärdet ger var och en individ sig själv. Vi kan kalla det för egenkärlek, där vägen att älska sig själv – vägleder en att kunna älska någon annan på motsvarande sätt. Svenskar tycks ha förkastat sitt egenvärde till förmån för konsumtion. Idag konsumerar man relationer på samma sätt som man konsumerar jeans eller strumpor. Man konsumerar alltså känslor och använder varandras kroppar som onaniredskap – snarare än att bry sig om eller bemöda sig att mötas som individer, för att dra nytta av varandra, inte bara för att släta av varandra. Då sexualiteten grundar sig i omhändertagande, trygghet och kärlek – av att mötas i värme med öppna och välkomnande sinnen – och inte det motsatta.

Vi står dock inför en stor förändring, som innebär att valutaregimen inte bär sig själv längre på grund av skuldmättad. Det innebär att när idén av att skapa sig en identitet inte längre grundar sig på vad man äger – utan på vem man är som individ, och där individens värde baseras på vad han ger av sig själv – då kommer väldigt många svenskar må väldigt dåligt. För väldigt många kommer då tvingas inse självsveket.

Att berövas sin integritet liksom sexualitet, det som i grunden är heligt och identitetsfrämjande för en individ, skapar individer utan vilja eller förmåga att vägleda sig själva. Sådana individer kan man med enklare medel manipulera och vilseleda. Detta har någon tänkt på, och slagit fasta på – tro ingenting annat.

Självständiga, trygga och starka individer, med fasta principer, som förstår sina tankar och kan sätta ord på dem – vet att kunna uttrycka sina känslor. Och sådana människor är direkt samhällsfarliga och utgör ett hot mot rådande valutaregim. Detta har uppenbarligen någon tagit fasta på – och valt att systematiskt förändra – för att skapa individer som istället för att vara trygga – är otrygga.

Varje individ är sig själv närmast – och att inte respektera sig själv, och begå övertramp på den egna själen, till förmån för att behaga någon annan, är inte bara destruktivt. Det är även dumt och korkat. Eftersom det är bara den enskilda individen, som innerst inne vet som vad som är bäst för honom. Det är bara den enskilda individen, som kan vägleda sig själv till personlig utveckling, för att därigenom förmå att växa som individ. Det är endast i samvaro med starka människor, som bärs upp av integritet och ansvar för den egna personen, där personlig utveckling är ledorden för att föra ett samhälle in i en ny riktning. Detta har någon, åter igen, garanterat tänkt på, slagit fasta på – och agerat för att motverka en sådan utveckling.

Vi befinner oss dock i ett systemskifte – där ett gammalt förljuget och korrupt system nu bryts ut och byts ut, för att skapa den samhällsförändring som allt fler svenskar efterfrågar. Men det kräver, att allt fler svenskar börjar efterforska i sig själva, vad som är sant och falskt i dagens system, vad som är värt att bevara och inte. För att därigenom förmå att se sina egna brister, för hur samhället har kunnat utvecklats så som det har gjort – och varför vi har kommit dit vi har i och med rådande politiska liksom ekonomiska situation. För att förmå att skilja på rätt och fel.

Varje stor samhällsförändring – börjar med en själv!

 

Andreas Swedberg

 

 

Leave a Reply