uppdateras

Här presenteras det tal och den information som BLADET framförde på det internationella eventet liksom konferensen. Talet är här angivet i sin helhet på både svenska och engelska för våra prenumeranter att ta del av.

Speech by Andreas Swedberg – editor-in-chief and responsible publisher for BLADET.se (English version)

My name is Andreas Swedberg. I have taken the initiative to start a news site called BLAET.se. And we offer information in a slightly different way – because we relate to reality – and if not reality – then we offer the opportunity for people to broaden their perspectives.

We do that after rejecting the idea that there is a right-wing or left-wing view – politically. We believe that the time has passed for people to navigate emotionally between right and left perspectives. We believe that it prevents new thoughts from emerging, and that it is a political backdrop – to keep the citizens at a low level – simply to control and direct thoughts.

Our perspective is that the world is neither white nor black – you have to relate to a reality – and people will always have different perspectives on reality – because people have different abilities to process information – and to understand information.

People also navigate and act based on their emotions, which also affects information management – and our desire is also to make people more aware that you possess the greatest ability that any living organism has on this planet in the form of humans – and that is the ability to evolve – and thereby grow as individuals.

We at BLADET.se simply work to get a more enlightened and aware population. That is our main goal.

___________________

Tal av Andreas Swedberg – chefredaktör och ansvarig utgivare för BLADET.se (svenska versionen

Jag heter Andreas Swedberg. Jag har tagit initiativet till att starta en nyhetssajt som heter BLAET.se. Och vi erbjuder information på ett lite annorlunda sätt – eftersom vi förhåller oss till verkligheten – och om inte verkligheten – så erbjuder vi möjligheten för människor att vidga sina perspektiv.

Det gör vi efter att ha förkastat tanken att det finns ett höger- eller vänstersyn – politiskt. Vi tror att tiden är förbi för människor att navigera känslomässigt mellan höger- och vänsterperspektiv. Vi tror att det hindrar nya tankar från att växa fram, och att det är en politisk kuliss – att hålla medborgarna på en låg nivå – helt enkelt att styra och styra tankar.

Vårt perspektiv är att världen varken är vit eller svart – man måste förhålla sig till en verklighet – och människor kommer alltid att ha olika perspektiv på verkligheten – eftersom människor har olika förmåga att bearbeta information – och att förstå information.

Människor navigerar och agerar även utifrån sina känslor, vilket också påverkar informationshanteringen – och vår önskan är också att göra människor mer medvetna om att man besitter den största förmågan som alla levande organismer har på denna planet i form av människor – och det är förmågan att utvecklas – och därigenom växa som individer.

Vi på BLADET.se jobbar helt enkelt för att få en mer upplyst och medveten befolkning. Det är vårt huvudmål.

 

Leave a Reply