Home Artikel Vaccinationsbevis JO-anmäls

Vaccinationsbevis JO-anmäls

Vaccinationsbevis JO-anmäls

Förslaget om vaccinationsbevis har resulterat i en stor mängd anmälningar till Riksdagens ombudsmän (JO).
I fredags hade ca 5000 anmälningar inkommit och 3 dagar senare hade ca 7200 anmälningar inkommit varav ca 900 anmälningar i inkorgen som ännu inte hunnit registreras, enligt Anders Jansson informationsansvarig på JO.

Anmälningarna riktas främst mot Folkhälsomyndigheten, Regering och Riksdag men även enskilda departement och till diskrimineringsombudsmannen.
Vanligtvis får JO in ca 10.000 anmälningar på ett helt år så situationen är extrem, säger Anders Jansson. När anmälan registrerats så ska det handläggas av ansvarig tillsynsmyndighet men än så länge har ingen anmälan hunnit behandlats eftersom det inkommit så stort antal anmälningar på kort tid. Detta har också medfört att IT- systemet krånglar, anmälare har inte fått en mailbekräftelse som man vanligtvis får och i vissa fall så kommer inte heller en bekräftelse på skärmen när man slutfört webbformuläret. Anders Jansson menar att situationen är unik och kommer medföra att de måste omfördela resurser inom organisationen för att kunna möta den ökade belastningen. 

 

Vaccinationsbevis strider mot lagen

I debattartikeln i tidningen Dagens Juridik skriver ett antal jurister och advokater att ”vaccinationsbevis strider mot lagen.”

“Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Enligt 2 kap 21 § regeringsformen får begränsningar i dessa rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem. En så kallad proportionalitetsbedömning krävs. En sådan bedömning ska göras i tre steg, nämligen (i) bedömning om åtgärden bidrar till att nå målen (ii) bedömning om mindre ingripande alternativ finns att tillgå samt slutligen (iii) allmän avvägning mellan berörda intressen. Att, såsom regeringen gör i förslaget, enbart hänvisa till att deltagarbegränsningar syftar till att skydda enskildas liv och hälsa (s. 47) utgör inte en genomförd proportionalitetsbedömning. Även rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (följer av Europadomstolens praxis) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kräver att proportionalitetsbedömningar görs. Redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning gör att förslaget strider mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.”

Hela artikeln finns här: https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-forslaget-om-vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen/?fbclid=IwAR0edacFjNXmc5cPi9UAcruJs3ja6s88B8bPv88EaQjTpSRWP2GN2NfzOCo

 

Vaccinationsbevis minskar inte smittspridningen

Oavsett om man valt att vaccinera sig eller inte så enas nu folk över hela världen kring det faktum att vaccinationsbevis skapar ett en polarisering och ett kontrollsamhälle.  Folkhälsomyndigheten själva säger att vaccination inte förhindrar att man kan smitta andra: ”Därför är det förväntat att vissa som blivit vaccinerade ändå får covid-19. Några kan också bli smittsamma utan att ha symtom.” https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/till-dig-som-vill-veta-mer-infor-vaccination/

 

Vaccinationsbevis är diskriminerande 

Vaccinationsbevisen är en diskriminerande åtgärd som är förbjuden enligt Diskrimineringslagen (2008:567). https://lagen.nu/2008:567

De blir således skyldiga att betala diskrimineringsersättning enligt 5 kap. 1 § (vilket enligt rättspraxis kan förväntas landa omkring 100 000 kr/diskriminerad individ), om de inte lyckas bevisa att diskriminering inte förekommit enligt 6 kap. 3 §.

Juristen Christian Schlater på Juridikbyrån skriver på sin Facebook sida:

”Jag besvarade en fråga i en tråd….

ett vaccinationspass blir i princip grundlagsstridigt då det kan anses införas i syfte att förmå människor att tåla ett påtvingat kroppsligt ingrepp, dvs en vaccination, mot deras vilja.

Regering, riksdag och FHM inför det på det sätt som sker för att försöka göra det hela luddigt och lägga ansvaret på arrangörer av offentliga tillställningar, så att ingen ska kunna skylla på lagstiftaren eller myndigheterna.

Ett krav på vaccinationsbevis för tillträde till offentliga arrangemang blir diskriminerande, då vaccinationskravet per se förutsätter (oavsett det är en felaktig uppfattning eller inte) att den ovaccinerade har en fysisk funktion som är sämre än den som en vaccinerad har. Den ovaccinerade har alltså ett funktionshinder som denne diskrimineras för.

Oavsett om ett vaccinationsbevis/vaccinationspass gör att en arrangör kan frångå vissa bestämmelser i annan lagstiftning, så är kravet på vaccinationsbeviset diskriminerande i enlighet med gällande diskrimineringslag, gällande lagstiftning i grundlag (vilken direkt hänvisar till den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna), samt Sveriges internationella åligganden i övrigt i och med medlemskapet i EU.

Ett krav på vaccinationsbevis eller annan särbehandling pga av din vaccinationsstatus kan alltså inte tillämpas utan att kränka dina mänskliga rättigheter och lagen blir därför inte tillämpbar med mindre än att arrangören och även indirekt också staten gör sig skyldiga till olaga diskriminering med skadeståndsskyldighet som följd.”

 

 

Såhär gör du en JO-anmälan

Anmälan görs på JOs hemsida via webbformuläret

https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/

 

Maila gärna kopia/dump av anmälan till regeringskansliet och andra berörda ”för kännedom”.

Mail:

registrator@regeringskansliet.se

socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

info@folkhalsomyndigheten.se

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige