Home EKONOMI Affärsjuridik Corona – Småföretag diskrimineras att få genomföra rekonstruktion

Corona – Småföretag diskrimineras att få genomföra rekonstruktion

Corona – Småföretag diskrimineras att få genomföra rekonstruktion

I dessa extrema Corona-tider har vi i grunden redan en utmärkt lagstiftning runt företagsrekonstruktion, där skuldbetalningar stoppas, statlig hjälp med betalning av löner och nedskrivning av skulder. Lagen gäller formellt för alla företag, men som den används/tillämpas i praktiken bara kan användas för större företag.

Lagstiftningens formulering och grunder och innehåll är bra, men domstolar, advokater och skatteverket – stänger i praktiken ute småföretag på flera sätt.

Rekonstruktörs och kostnadsdiskrimenering
Det första sättet att stänga ute småföretagen är genom val av rekonstruktören och kostnaderna för honom. Lagstiftning (framgår tydligt i proposition och förarbeten) är tydlig, det är företaget själv som väljer ut lämplig rekonstruktör, fristående från Företaget och det kan mycket väl vara en advokat, men också andra personer som är lämpliga för de problem det rekonstruerade företaget har.

I praktiken godkänner inte domstolen andra än advokater. Det finns i Sverige en rekonstruktion och konkursförvaltarförening, REKON, för att vara medlem där måste du vara advokat. De driver frågan både mot domstolsverket och politiskt att advokaten ska ha monopol (även om de uttrycker sig mer diplomatiskt) gällande uppdrag som rekonstruktör. Föreningen är en stark aktör mot domstolarna , lagstiftning och remissinstans. De har trots lagstiftningen utformning i praktiken justerat lagen så en rekonstruktör för att bli godkänd av Tingsrätten måste vara advokat. Att vara advokat innebär inte per automatik att man har kunskap om alla typer av företag.

Om nu något företag vill ansöka om företagsrekonstruktion, och vänder sig till en advokatbyrå, så kommer de flesta vara välkomna, om du betalar. Redan vid ansökning, är det normala akonto-arvodet, som måste betalas i förskott från 100.000 kr och uppåt och total kostnad för rekonstruktionen är många gånger miljonbelopp. Det är småsummor för stora företag, men orealistiska belopp och summor för små företag.

Skulle det vara större flexibilitet, utan i praktiken någon försämring, vem företaget väljer som rekonstruktör, så skulle totala rekonstruktörskostnaden kunna hållas på 10-20.000 kr vid ansökan och runt 100.000 kr under rekonstruktionsperioden (normalt ca 6-9 månader). Det är en mer rimlig kostnad för ett litet företag med några få anställda.

Skatteverket
Skatteverket företräder både skattekostnader och lönekostnader i rekonstruktioner, det är normalt väldigt svårt få Skatteverket att samarbeta i en rekonstruktion för småföretag, istället stjälper ofta Skatteverket rekonstruktionen på olika sätt.

Skatteverket borde i dessa Coronatider istället ha interna direktiv att hjälpa till i rekonstruktionen och uppmuntra hitta lösningar och få igenom ackord.

Det vore klart rimligt att Skatteverkets grundpolicy är att vara en positiv kraft i rekonstruktionsarbetet och underlätta det lilla företaget att lyckas och att överleva. Skatteverket borde i grunden i första hand ansluta till andra borgenärers inställning i rekonstruktionen.

Vidare att Skatteverket är positiv till andra alternativ än advokater, som rekonstruktörer och ser till det måste vara en rimlig kostnad med rekonstruktionen.

Skatteverket och Länsstyrelsen har löst sina respektive uppgifter i samarbetsform, så även positiv lösningsorienterad inställning både från Skatteverket och Länsstyrelsen.

Tillsynsmyndighet i rekonstruktioner är Kronofogdemyndigheten, närstående till Skatteverket.

Domstolar
Lämnas det in ansökan om företagsrekonstruktion där föreslagna rekonstruktören inte är advokat, så avslår normalt Tingsrätten ansökan, eller ger företaget utrymme att inkomma med nytt förslag och advokat som rekonstruktör.

Det här strider mot andemeningen och tydligt uttryckt i propositionen till lagen om företagsrekonstruktion.

I grunden borde domstolen se det som företaget själv, måste ha förtur och bäst kompetens och i första hand få bestämma vem de anser är lämplig som rekonstruktör. Där är förtroende, balansen med kostnaden och vad företaget behöver för hjälp för att överleva väsentlig.

Uppmaning till politiker, beslutsfattare och domstolar
Vi har en i grunden bra lagstiftning inom företagsrekonstruktion som passar små och stora företag, om den tillämpades som den var utformad. Den här rättigheten måste också Småföretag få ha, på småföretagets villkor, genom att tillämpa lagen på rätt och rimligt sätt.

Det är extrema tider att driva företag nu, hela samhället måste skyndsamt hjälpa till. Vi har 100 tusentals aktiva småföretag med anställda, där många är i akut nödsituation, det finns inte utrymme att stänga ute vissa grupper företag från hjälp.

Småföretagen måste också omfattas av räddningspaket, där lagen om Företagsrekonstruktion är en del och måste tillämpas för att även fungera på dem. Vi har redan lagstiftningen.

1. Företaget själv är mest lämplig att bestämma vem de ser har rätt kompetens och förtroende för att av vara rekonstruktör.
Domstol och Skatteverket måste på rimligt sätt samverka, acceptera och förstå det.

2. Skatteverket måste vara positiv kraft och underlätta för de små företagen i rekonstruktioner.

Skatteverket borde där vara en hjälpande storebror för småföretag, inte en stjälpande myndighetsmakt, som vill stänga ner olika företag och verksamheter.

 

_______________________________________________________

Lag om Företagsrekonstruktion (1996:774)

I korthet går lagen till så att företag med ekonomiska problem, ansöker om företagsrekonstruktion hos Tingsrätten, som normalt beviljar rekonstruktion inom 1-2 dagar efter ansökan och ansökningsavgift är betald (2.800 kr).

Rekonstruktionen innebär i huvudsak förenklat 5 grundläggande moment:

1. En rekonstruktör, som bolaget valt ut och blir godkänd av Tingsrätten, blir utsedd.

2. Åtgärder mot bolaget/verksamheten stoppas.

3. Staten (Lönegaranti via Länsstyrelsen) betalar löneskulder och löner en månad framåt, och uppsägningslön.

4. Samtliga skulder (normalt leverantörs och skatteskulder) utan specifik säkerhet fryses.

5. Möjlighet få nedsättning av skulderna på upp till 75% (Ackord) där även lönegarantier och skatter ingår. Eventuellt ackord ska betalas enligt villkoren i ackordet och normalt betalas i delar upp till 12 månader efter ackordet är träffat.

Rekonstruktion beslutas i 3 månaders intervall, vanligtvis pågår en rekonstruktion under 6-9 månader, men som längst 12 månader. Ägaren/styrelsen kan avsluta den i förtid.

Styrelsen driver verksamheten ”som vanligt” under rekonstruktion, men rekonstruktören tillser att rekonstruktionen sker på korrekt sätt, rättvist mot bolagets fordringsägare (borgenärer) och är en resurs för få verksamheten att fungera i framtiden.

Lagen är mycket tydlig och pedagogisk vilka olika steg som krävs i en rekonstruktion, formalia är i grunden enkel.

Exempel Småföretag i Rekonstruktion

5 anställda, 25.000 kr i Månadslön, som kostar bolaget 250.000 kr/månad.
(Lön 25 april, har inarbetats i mars)

Skulder på rekonstruktionsdagen, inkl skatter på 1 mkr.

Rekonstruktion 15 april, så kommer länsstyrelsen betala motsvarande lönekostnader på ca 600.000 kr

Skulderna på 1 milj fryses, sedan förhoppningsvis ackord på upp till 25%. Även en del lönekostnader
från Länsstyrelsen, ex sociala kostnader, ska medräknas i ackordet, så ackordet blir baserat på
ca 1,2 mkr. Skulderna om ackordet (25%) godkänns sätts ner till 0,3 mkr, att betalas under upp till ett år,
efter rekonstruktionen.

 

___________________________________________________________

Länkar till lagtext, anvisningar etc.
Skatteverkets anvisningar lag om företagsrekonstruktion
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.1/322248.html

Lagtext, lag om företagsrekonstruktion
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1996764-om-foretagsrekonstruktion_sfs-1996-764

Proposition, lag om företagsrekonstruktion
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/lag-om-foretagsrekonstruktion_GJ035

Föreningen rekonstruktör och konkursförvaltarkollegiet
http://www.rekon.nu

Det finns också inom EU, överenskommelsen, Business smal act, där olika länder skall tillse små företag inte missgynnas och implementera det i medlemsländernas system. I Sverige är Tillväxtverket är ansvarig för detta.
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning/utred-konsekvenser/ekonomiska-effekter/konsekvenser-for-foretag/sarskild-hansyn-till-sma-foretag.html

Exempel på aktuella rekonstruktioner
Melanders krogimperium i rekonstruktion
https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/kanda-krogarna-som-begars-i-rekonstruktion/

Polarn & Pyret i rekonstruktion
https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/rekonstruktion-for-brothers-och-polarn-och-pyret/

Filmstaden överväger rekonstruktion
https://www.di.se/nyheter/filmstadens-agare-overvager-rekonstruktion/

Well Fastigheter i rekonstruktion
https://www.di.se/live/planerade-prestigehus-profiltata-bostadsutvecklaren-i-rekonstruktion/

Flygbolaget BRA i rekonstruktion
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/flygbolaget-bra-ansoker-om-rekonstruktion-alla-flygningar-pausas/

 

Print Friendly, PDF & Email
Jobb i Sverige