Home Corona Början av förbudet på allmänna sammankomster

Början av förbudet på allmänna sammankomster

Början av förbudet på allmänna sammankomster

Regeringen använder möjligheten i ordningslagen (2 kap. 15 §) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi.

Förbudet meddelas i en förordning.

Förordningen innebär att det, från och med idag torsdag den 12 mars och tills vidare, i hela Sverige blir det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

Normala rättigheter kommer med stor sannolikhet nu att börja sättas ur spel genom att man nu ger myndigheter utökade maktbefogenheter.

Det kan kommas att förklaras undantagstillstånd av regeringen till följd utav nuvarande krissituation, just på grund utav oroligheterna med Covid-19, åtgärder som med största sannolikhet då kommer att införas är utegångsförbud och det kan komma att ske inom en väldigt snar framtid.

Regeringen ska enligt lag pröva behovet av förordningen och upphäva den när förbudet inte längre behövs men det kan komma att dröja med tanke på att ingen vet omfattningen utav Covid-19 i nuläget.

 Vad innebär detta beslut?

För Polismyndigheten innebär beslutet att myndigheten ska ta hänsyn till förbudet i sin handläggning och kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs med fler deltagare än tillåtet.

För de som redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten får genomföras med begränsningen på 500 personer. I begreppet deltagare kommer Polismyndigheten också räkna in samtliga personer som deltar vid den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen.

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud. Om anordnare bryter mot förbudet kan denne dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Allmän sammankomst avses
  • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
  • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
  • sammankomster som hålls för religionsutövning
  • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
  • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.
Offentlig tillställning

Med offentlig tillställning avses:

  • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  • danstillställningar
  • tivolinöjen och festtåg
  • marknader och mässor
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.
Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.

Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Vad innebär regeringsbeslutet för Polismyndigheten?

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare tillsvidare inte får hållas. Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning söker tillstånd hos polisen.

Vad blir konsekvensen om någon skulle trotsa förbudet?

Polismyndigheten får enligt 2 kap. 22 § ordningslagen inställa eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift som meddelats enligt 2 kap. 15 § i samma lag. Detta innefattar även redan beviljade tillstånd.

Straffet för att bryta mot förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 2 kap. 29 § ordningslagen.

Vad händer med redan meddelade tillstånd?

Regeringens beslut om maximalt antal deltagare vid en sammankomst eller tillställning ersätter tidigare meddelade villkor för tillståndet om antal deltagare. För den anordnande betyder detta att maximalt 500 personer får delta – det är oavsett vad som tidigare angivits i tillståndet från Polisen.

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige